Dịch vụ tư vấn đầu tư

Các dịch vụ tư vấn đầu tư của Luật Toàn Long bao gồm tất cả các giai đoạn trong quá trình đầu tư, bao gồm và không hạn chế các công việc như sau:

– Nghiên cứu thị trường, tư vấn và phân tích các cơ hội đầu tư tại Việt Nam;

– Phát triển và hoàn thiện các ý tưởng đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam;

– Thẩm định và kết nối các đối tác đầu tư và kinh doanh có tiềm lực tại Việt Nam;

– Tư vấn về hệ thống luật pháp của Việt Nam như Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp, Luật đất đai, Luật xây dựng, Luật chuyển giao công nghệ, Luật Sở hữu trí tuệ…;

– Cung cấp thông tin; soạn thảo và theo dõi tiến trình xin chứng nhận đầu tư tại Việt Nam/ đầu tư ra nước ngoài;

– Tư vấn lựa chọn các loại hình doanh nghiệp và thúc đẩy quá trình xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư;

– Triển khai các dự án ODA, các dự án vay vốn liên ngân hàng hoặc vốn huy động trong nước;

– Xây dựng chiến lược quảng bá thương hiệu, bảo hộ thương hiệu;

– Hỗ trợ và thực hiện hợp đồng nhượng quyền thương mại (Franchise);

– Tư vấn về quản trị nội bộ doanh nghiệp;

– Tư vấn về việc chuyển đổi mô hình hoạt động và tái cấu trúc lại doanh nghiệp;

– Tư vấn và hỗ trợ các dịch vụ liên quan đến Đầu tư;