ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH BCC (Kỳ 1)

Kỳ 1: Khái lược về hợp đồng hợp tác kinh doanh và pháp luật điều chỉnh hợp đồng hợp tác kinh doanh
      Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) là hình thức đầu tư được quy định trong pháp luật của nhiều nước, gọi tắt là hợp doanh. Hợp đồng hợp tác kinh doanh được kí kết giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp đồng, theo đó các bên hợp doanh cùng góp vốn, cùng quản lí kinh doanh, cùng chịu rủi ro, cùng phân chia kết quả thu được nhưng không thành lập pháp nhân mới. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, các bên vẫn giữ nguyên tư cách pháp lí của chính mình, nhân danh mình để thực hiện quyền, nghĩa vụ theo hợp đồng. Với cơ chế đàm phán để chia sẻ lợi ích cũng như nghĩa vụ trong hoạt động đầu tư, đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh có tính linh hoạt, do không có sự ràng buộc về tổ chức bằng một pháp nhân chung của các tổ chức, cá nhân có quan hệ đầu tư với nhau.Các vân đề cơ bản về Hợp đồng hợp tác kinh doanh được quy định tại khoản 9 Điều 3  và Điều 28 Luật đầu tư 2014, theo đó: 
“Khoản 9, Điều 3. Hợp đồng hợp tác kinh doanh (sau đây gọi là hợp đồng BCC) là hợp đồng được ký giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm mà không thành lập tổ chức kinh tế”. 
“Điều 28. Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC
1. Hợp đồng BCC được ký kết giữa các nhà đầu tư trong nước thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự.
2. Hợp đồng BCC được ký kết giữa nhà đầu tư trong nước với nhà đầu tư nước ngoài hoặc giữa các nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 37 của Luật này.
3. Các bên tham gia hợp đồng BCC thành lập ban điều phối để thực hiện hợp đồng BCC. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ban điều phối do các bên thỏa thuận.”
        Hợp đồng hợp tác kinh doanh có đặc trưng cơ bản về tính chất, về chủ thể, về nội dung quan hệ đầu tư.
       + Về tính chất: Đây là quan hệ đầu tư được thiết lập trên cơ sở hợp đồng, các nhà đầu tư có chung vốn kinh doanh nhưng không thành lập tổ chức kinh tế mới.
       + Về chủ thể của hợp đồng: Chủ thể của hợp đồng hợp tác kinh doanh là các nhà đầu tư, bao gồm cả nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài. Số lượng chủ thể tham gia quan hệ hợp đồng có thể bao gồm hai hoặc nhiều nhà đầu tư cùng có quan hệ hợp tác kinh doanh với nhau (song phương hoặc đa phương). Đây là đặc điểm phân biệt hợp đồng hợp tác kinh doanh với các hợp đồng khác trong hoạt động thương mại như hợp đồng mua bán hàng hoá, hợp đồng cung ứng dịch vụ. Những hợp đồng này thường chỉ có sự tham gia của hai bên (ví dụ: một thương nhân bên mua và một thương nhân bên bán).
         + Về nội dung quan hệ đầu tư: Bao gồm những thoả thuận thể hiện tính "hợp tác kinh doanh", bao gồm các thoả thuận bỏ vốn để cùng kinh doanh, cùng chịu rủi ro, cùng phân chia kết quả kinh doanh. Đây chính là đặc thù của hợp đồng hợp tác kinh doanh trong sự so sánh với các hợp đồng khác trong thương mại (ở các hợp đồng này, thời điểm chuyển giao rủi ro được các bên thoả thuận hoặc pháp luật quy định là cơ sở xác định rõ lợi nhuận hay rủi ro thuộc về một trong các bên của hợp đồng).
        Hợp đồng hợp tác kinh doanh lần đầu tiên được quy định cụ thể trong Luật đầu tư nước ngoài năm 1987, với tính chất là quan hệ hợp tác kinh doanh giữa nhà đầu tư Việt Nam và nhà đầu tư nước ngoài. Khi mới được quy định trong pháp luật đầu tư Việt Nam, hợp đồng hợp tác kinh doanh chỉ có thể được kí kết và thực hiện giữa hai bên chủ thể, bao gồm một bên nước ngoài và một bên Việt Nam. Phù hợp hơn với thực tiễn kinh doanh, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đầu tư nước ngoài năm 1990 đã quy định hợp đồng hợp tác kinh doanh là hợp đồng hai bên hoặc nhiều bên (phía Việt Nam có thể gồm một hoặc nhiều bên, phía nước ngoài cũng có thể gồm một hoặc nhiều bên). Trên cơ sở này, hợp đồng hợp tác kinh doanh đã được định nghĩa là: Văn bản được kí kết giữa hai hoặc nhiều bên để cùng nhau tiến hành đầu tư kinh doanh ở Việt Nam trên cơ sở quy định trách nhiệm và phân chia kết quả kinh doanh cho mỗi bên mà không thành lập pháp nhân mới. Cùng với các quan hệ hợp doanh được thực hiện với các nhà đầu tư nước ngoài, quan hệ hợp doanh giữa các nhà đầu tư trong nước cũng hình thành song còn thiếu các quy định cụ thể, ngoài các quy định điều chỉnh quan hệ hợp đồng kinh tế nói chung. Luật đầu tư năm 2014 với tính chất là Luật đầu tư áp dụng chung cho các nhà đầu tư, không phân biệt quốc tịch của họ đã giải quyết thiếu hụt này của hệ thống pháp luật về đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh. Hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC có nhiều ưu điểm như chanh chóng, tiết kiệm chi phí trong đầu tư do không phải thành lập doanh nghiệp nhưng nó cũng tồn tại nhiều bất cập hạn chế. Vấn đề này sẽ được trình bày trong kỳ 2.
(Còn nữa,…Kỳ 2: Ưu điểm và hạn chế của hợp đồng BCC trong đầu tư kinh doanh)

Tư vấn đầu tư

ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH BCC (Kỳ 1)

ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH BCC (Kỳ 1)

Kỳ 1: Khái lược về hợp đồng hợp tác kinh doanh và pháp luật điều chỉnh hợp đồng hợp tác kinh doanh
Thủ tục chuyển đổi Giấy chứng nhận đầu tư

Thủ tục chuyển đổi Giấy chứng nhận đầu tư

Luật Toàn Long hướng dẫn thủ tục chuyển đổi Giấy chứng nhận đầu tư trong các trường hợp: yêu cầu thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh; điều chỉnh nội dung dự án đầu tư...
Thủ tục đầu tư theo Luật Đầu tư 2014

Thủ tục đầu tư theo Luật Đầu tư 2014

Luật Toàn Long giới thiệu các hình thức đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư 2014 như sau
Trình tự, thủ tục tiến hành dự án đầu tư

Trình tự, thủ tục tiến hành dự án đầu tư

Luật Toàn Long hướng dẫn sơ lược thủ tục đăng ký dự án đầu tư theo Luật Đầu tư 2014
Logo 1
Logo 1 - copy1
Logo 1 - copy2
Logo 1 - copy3
Logo 1 - copy4
Logo 1 - copy5
Logo 1
Logo 1 - copy7
Ga 36
goltens
komtek
medboline
phu thai
topica