Các trường hợp không cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh

Khi mở chi nhánh tại Việt Nam, các doanh nghiệp nước ngoài cần nắm rõ các trường hợp không được cấp Giấy phép thành lập chi nhánh theo quy định của Pháp luật Việt Nam.

Cơ quan cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh không cấp Giấy phép thành Chi nhánh cho thương nhân nước ngoài trong các trường hợp sau đây:
1. Thương nhân nước ngoài không đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 4 của Nghị định 72/2006/NĐ-CP.
“Thương nhân nước ngoài được cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh tại Việt Nam khi có đủ các điều kiện sau:
a) Là thương nhân được pháp luật nước nơi thương nhân đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh công nhận hợp pháp;
b) Đã hoạt động không dưới 05 năm, kể từ khi thành lập hoặc đăng ký kinh doanh hợp pháp.” (tại khoản 2 Điều 4 Nghị định 72/2006/NĐ-CP)
2. Thương nhân nước ngoài chỉ kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật Việt Nam.
3. Thương nhân nước ngoài đề nghị cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh trong thời gian 02 năm, kể từ ngày bị thu hồi Giấy phép thành lập Chi nhánh tại Việt Nam theo quy định tại khoản 2 Điều 28 của Nghị định 72/2006/NĐ-CP.

“ Văn phòng đại diện, Chi nhánh bị thu hồi Giấy phép thành lập trong các trường hợp sau đây:
a) Không chính thức đi vào hoạt động trong thời gian 06 tháng, kể từ ngày được cấp Giấy phép thành lập;
b) Ngừng hoạt động 06 tháng liên tục mà không thông báo với cơ quan cấp Giấy phép thành lập;
c) Không báo cáo định kỳ về hoạt động của Văn phòng đại diện, Chi nhánh trong 02 năm liên tiếp;
d) Không gửi báo cáo theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày có yêu cầu bằng văn bản;
đ) Hoạt động không đúng chức năng của Văn phòng đại diện, Chi nhánh theo quy định của pháp luật.” (khoản 2 Điều 28 của Nghị định 72/2006/NĐ-CP)
4. Có bằng chứng cho thấy việc thành lập Chi nhánh gây phương hại đến quốc phòng an ninh, trật tự, an toàn xã hội, truyền thống lịch sử, văn hoá, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam và sức khoẻ của nhân dân, làm huỷ hoại tài nguyên, phá huỷ môi trường.
5. Nộp hồ sơ không hợp lệ và không bổ sung đủ hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép.
6. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

 

Thành lập chi nhánh

Các trường hợp không cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh

Các trường hợp không cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh

Khi mở chi nhánh tại Việt Nam, các doanh nghiệp nước ngoài cần nắm rõ các trường hợp không được cấp Giấy phép thành lập chi nhánh theo quy định của Pháp luật Việt Nam.
Thủ tục thành lập chi nhánh tại Việt Nam của thương nhân nước ngoài

Thủ tục thành lập chi nhánh tại Việt Nam của thương nhân nước ngoài

Thương nhân nước ngoài được đặt Văn phòng đại diện, Chi nhánh tại Việt Nam; thành lập tại Việt Nam doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo các hình thức do pháp luật Việt Nam quy định.
Logo 1
Logo 1 - copy1
Logo 1 - copy2
Logo 1 - copy3
Logo 1 - copy4
Logo 1 - copy5
Logo 1
Logo 1 - copy7
Ga 36
goltens
komtek
medboline
phu thai
topica