Bảo đảm thực hiện dự án đầu tư

Khi triển khai dự án đầu tư, nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục bảo đảm cho dự án đầu tư.
 Nhà đầu tư phải ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.
 Mức ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án từ 1% đến 3% vốn đầu tư của dự án căn cứ vào quy mô, tính chất và tiến độ thực hiện của từng dự án cụ thể.
 Khoản ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư được hoàn trả cho nhà đầu tư theo tiến độ thực hiện dự án đầu tư, trừ trường hợp không được hoàn trả.

Tư vấn đầu tư

ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH BCC (Kỳ 1)

ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH BCC (Kỳ 1)

Kỳ 1: Khái lược về hợp đồng hợp tác kinh doanh và pháp luật điều chỉnh hợp đồng hợp tác kinh doanh
Thủ tục chuyển đổi Giấy chứng nhận đầu tư

Thủ tục chuyển đổi Giấy chứng nhận đầu tư

Luật Toàn Long hướng dẫn thủ tục chuyển đổi Giấy chứng nhận đầu tư trong các trường hợp: yêu cầu thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh; điều chỉnh nội dung dự án đầu tư...
Thủ tục đầu tư theo Luật Đầu tư 2014

Thủ tục đầu tư theo Luật Đầu tư 2014

Luật Toàn Long giới thiệu các hình thức đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư 2014 như sau
Trình tự, thủ tục tiến hành dự án đầu tư

Trình tự, thủ tục tiến hành dự án đầu tư

Luật Toàn Long hướng dẫn sơ lược thủ tục đăng ký dự án đầu tư theo Luật Đầu tư 2014
Logo 1
Logo 1 - copy1
Logo 1 - copy2
Logo 1 - copy3
Logo 1 - copy4
Logo 1 - copy5
Logo 1
Logo 1 - copy7
Ga 36
goltens
komtek
medboline
phu thai
topica